Eigen opvoedingsproject

KRACHTLIJNEN van ons eigen opvoedingsproject

SAMEN WERKEN AAN PROFILERING VAN IDENTITEIT EN OPVOEDINGSPROJECT VAN EN VOOR ONZE SCHOOL
VBS – Stevoort

i.s.m. diocesane begeleidingsdienst Hasselt en DNI

WERKSYNTHESE 

KRACHTLIJNEN van ons eigen opvoedingsproject

Een PORTRET van onze school                                   

 

“Wij gaan naar school ‘in Stevoort’…”  Onze school behoeft niet echt een eigen naam. ‘De school van Stevoort’, dat is herkenbaar genoeg voor kinderen en ouders uit de wijde omgeving. Onze schoolgebouwen zijn gelegen in het hart van het dorp. En ons schoolleven is inderdaad vergroeid met de mensen en het leven van hier. Stevoort geeft identiteit aan onze school, en omgekeerd.

een beetje historiek

Toen de heer Palmers het kasteel van Mariaburcht verkocht en de Zusters van Berlaar er een middelbare school vestigden, beslisten zij om in Stevoort ook een lagere school voor meisjes te bouwen. Het werd (en blijft) een degelijk schoolgebouw. De zusters droegen zorg voor de school en hielden alles heel net en proper. Nu zijn de zusters er niet meer, maar hun zorgzame attitude en zin voor orde is blijven doorleven in onze school tot vandaag. Je kan dat nog zien.
De jongensschool was vroeger een gemeenteschool. In de naoorlogse tijd werd die school overgedragen aan de parochie. In de loop van de jaren zijn de scholen herhaaldelijk veranderd van vestigingsplaats. Ook waren er indertijd nog aparte gemengde kleuterscholen.
Maar rond 1988 is dat alles naar een eenheid gegroeid. Er kwam een fusie tussen de de meisjesschool en de jongensschool. Dat proces is niet zonder moeizaamheid verlopen natuurlijk, maar dit is verleden nu. Het geheel bestaat voortaan als de ‘vrije gesubsidieerde basisschool van Stevoort’. Samen met andere katholieke basisscholen van Hasselt en Alken maken we deel uit van scholengemeenschap ‘de Zevensprong’. Onze school wordt geleid en gedragen door een uitgebreid schoolbestuur van een twintigtal locale mensen. Het dagelijks beleid wordt opgevolgd door een zevental personen. Ons schoolbestuur is zeer betrokken en dynamisch.

over onze inplanting

Tot op vandaag bestaat onze school uit twee vestigingsplaatsen, tegenover elkaar gelegen aan beide kanten van de straat. Dat maakt dat de gebouwen vlot bereikbaar zijn en de ligging in het centrum van het dorp garandeert voldoende veiligheid, al kan het bij momenten wel druk zijn om en op de parkeerplaatsen. De omgeving rond onze school is landelijk en groen. Je kan er fruit zien groeien aan de bomen en schapen zien grazen.

De vestiging in twee schoolgebouwen heeft voor- en nadelen. De jongere kinderen, de oudere kinderen en de kleuters hebben elk hun eigen speelplaats. Een keerzijde is dat we op school dagelijks een beetje verdeeld leven over verschillende groepen: de onderbouw, de bovenbouw, de kleuters. Het gebeurt wel eens dat we van elkaar dingen niet weten. Toch vormen we drie teams binnen één hecht geheel.
Een tiental jaren geleden werd het statige klooster naast de meisjesschool verkocht om een nieuwbouw te kunnen zetten en zo de school uit te breiden, onder meer met een mooie eetzaal en turnzaal. Om te zwemmen kunnen we terecht vlakbij in het zwembad van Mariaburcht.

 

onze school en het dorp

In Stevoort zijn wij de enige school. We voelen geen concurrentiële druk van andere scholen. Dat maakt dat we ons onderwijs rustig vanuit eigen kracht kunnen opbouwen.

Wij zijn fier op ons dorp. Stevoort is een hechte gemeenschap met veel activiteit en gezelligheid. Iedereen kent iedereen. Mensen zijn betrokken bij het parochieleven. Ook de school heeft een goede band met de parochiegemeenschap. Samen met heel het dorp is ook de school betrokken bij jaarlijkse evenementen ‘Stevoort solidair’ en de ‘Pinksterfeesten’. Onze school ligt net op het snijpunt van de vier dorpsdelen die het tegen elkaar opnemen bij de Pinksterfeesten. Ook onze kinderen doen dan actief mee.
Onze school profiteert van deze grote dorpsbetrokkenheid. Op talloze vrijwilligers mogen we een beroep doen bij schoolfeest en andere gelegenheden. Dat maakt ook dat we er als school financieel vrij gunstig voor staan

 

onze lagereschoolorganisatie

Onze school heeft geen graadklassen. De meeste leerjaren hebben twee groepen, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Dat betekent dat bijna elke leerkracht een parallelcollega heeft. Dat stimuleert het overleg en de samenwerking. Met slechts twee mannen in het team zijn we trouwens een zeer ‘vrouwelijke’ school.
We zijn best trots op onze school. De vrije basisschool heeft een mooi eigen logo. Het toont twee mensen, een volwassene en een kind, die elkaar een helpende hand reiken. Onderwijs in onze school is gebaseerd op deze band. Ook onze ouderraad heeft zich in dit logo herkend.

 

A      EVENWICHT   { in aanpak, opvoeding en ontwikkeling van kinderen

Hoe kijken wij in onze school naar kinderen? Waarin bestaat een ‘goede ontwikkeling’, volgens ons? Hoe zetten wij daar op in?

Evenwicht in de aanpak, daar gaan we voor in onze school. Op gebied van opvoeding en ontwikkeling geloven wij in een goede balans.

 

Elk kind wil graag gezien worden om wie hij of zij is, uniek, ieder met zijn kleine en sterke kanten. Elk kind wil ‘iemand’ zijn en gerespecteerd worden. Opdat elk kind zou open bloeien is het voor ons, leerkrachten, belangrijk de kinderen goed te kennen. We willen op hun persoonlijkheid inspelen. Dat is een kunst, en dat is soms best moeilijk. We proberen de ‘eigen-aardigheden’ van elk kind te ontdekken en daar respectvol mee om te gaan. Dit geeft vertrouwen aan het kind. Tegelijk bewaken we dat onze aandacht voor individuele eigenheid nooit ten nadele is van anderen. Binnen de groep geldt eveneens gelijkheid. Een school, een klas is als een samenleving in het klein, waar elk kind – met zijn mogelijkheden en beperktheden – iemand moet kunnen zijn.

mogelijkheden & beperktheden
sensitiviteit
sociale moeilijkheden
superbegaafdheid

Individuele ontplooiing gebeurt samen met anderen, in groepsverband. Klas- en schoolafspraken brengen structuur en zijn noodzakelijke voorwaarden om ieder kind – in zijn eigenheid – tot leren, ontwikkeling, groei te laten komen. We vinden het daarom heel belangrijk dat onze kinderen zich aan die regels en afspraken houden. Om te kunnen functioneren in klas, school, samenleving moeten kinderen zich leren aanpassen, en ervaren dat  – in principe – voor iedereen dezelfde regels gelden. Soms zijn uitzonderingen nodig. Ook hierom is het belangrijk elk kind te kennen. Uitzonderingen worden samen met de kinderen besproken, zodat ze inzien en ervoor openstaan.
We zetten in op het evenwicht. In het leven kan je nooit ten volle zijn wie of wat je wil.
Maar we zijn geen school om te beperken of te beteugelen. Wel willen we met de kinderen wegen zoeken om hun eigen-aardigheid in goede banen te leiden.

klasafspraken
speelplaatsafspraken
speeltuintjesafspraken

bespreken met kinderen
waarom

We vinden het belangrijk de kinderen positief te benaderen. Dat bevordert ontwikkeling en groei. Het proces dat een kind doet groeien is belangrijk én we geloven dat er steeds groeikansen zijn.

Welke concrete aanpak dit vraagt hangt mee af van de persoonlijkheid van het kind. Positieve feedback en stimuli geven een kind vertrouwen. We spelen in op wat kinderen goed kunnen, we bevestigen ze daarin. Maar we zijn niet blind zijn voor wat minder goed gaat. Ook een slechter cijfer – occasioneel – kan een kind extra motiveren. Kinderen leren ook uit fouten die ze maken.

In ieder kind zit iets moois.
Als juf wil ik het mooie van ieder kind zien. Niet zoals een mens ziet, maar gelijk God: kijkend naar het hart. 
(1Sam16,7)

Cijfers zijn niet de enige maatstaf om kinderen te beoordelen. Elk cijfer vraagt interpretatie. We willen in elk kind een persoon zien en volgen hoe hij of zij groeit en zich ontwikkelt. Hoe een kind gewerkt heeft, wat het ervoor gedaan heeft, wat zijn kunnen is, is even belangrijk als cijfers.

Een breed aanbod zorgt ervoor dat we op het spoor komen van de talenten van ieder kind. De kinderen krijgen kansen om hun talenten te tonen. Ook hebben we aandacht voor kwaliteiten in sociale vaardigheden (omgang met anderen, handhaving in groep, leiding geven). Iedereen moet dezelfde kansen krijgen met zijn talenten en beperktheden. Mogelijkheden heeft iedereen. Zo willen wij kijken naar kinderen. Het is goed om een realistische en respectvolle kijk te hebben op alle mogelijkheden. Het komt erop aan ook verborgen talenten te ontdekken.
Soms lijkt het dat binnen de ‘schoolse focus’, net als in de samenleving, sommige talenten minder aan bod te komen. Wij willen ernaar streven dat alle talenten van kinderen voldoende worden benut. Talenten zijn even-waardig.

Een school heeft essentieel de taak om leerinhouden en leervaardigheden door te geven. Onze samenleving vraagt bekwaamheid, resultaat en inzet. Maar soms gaat de aandacht  nog te eenzijdig naar het cognitieve. Minstens even belangrijk – ook buiten de school – is hoe je als mens tussen andere mensen staat. Cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling staan niet los van elkaar: ze beïnvloeden elkaar. Als leerkracht hebben we oog voor het hele kind.

In de kleuterschool focussen we eerst op het ‘welbevinden’ en vervolgens op andere ontwikkelingsdomeinen. Ook in de lagere school werken we vanuit een ‘brede kijk’ aan alle ontwikkelingsdomeinen die even belangrijk zijn. Naar de hogere leerjaren krijgt het cognitieve meer gewicht en wordt sterker ingezet op studie-attitude bij de leerlingen.

We willen rekening houden met de verschillen tussen kinderen – op alle ontwikkelingsdomeinen én in hun interesses –  en daar ons aanbod, onze aanpak… op afstemmen. Differentiatie vinden we daarom zinvol en nodig. We proberen dit op vele vlakken in de organisatie van ons onderwijs en onze school een plaats te geven.

Wat is zorgzaam omgaan met kinderen? ‘Zorg’ vloeit voort uit ‘bezorgd zijn om’. Het is veel meer dan ‘bijwerken’ waar nodig. Het is dat ook. Maar het is breder: bezorgdheid om het totale kind. Het is zorg voor welbevinden, voor sociale, emotionele, fysische… ontwikkeling. Hier wordt in onze school veel werk van gemaakt. Sociaal-emotionele problemen krijgen voorrang. Hoe meer je de eigenheid van elk kind kent, hoe beter je kan insteken in zorg. Zorg is heel breed en vraagt veel draagkracht van onze school.
Binnen het haalbare willen we gaan voor wat mogelijk is.

gesprekken met kinderen
gesprekken met ouders
collegiaal overleg
overgangsgesprekken
zorg voor hoog-sensitieven
zorg voor hoogbegaafden
no blame-aanpak
zorgjuf
taakklas
niveaulezen
hoekenwerk
niveaugroepen
bijkomende opdrachten
samenwerkend leren
Sticordi

B         STERK niveau van leren

gedragen door eigen professionaliteit


Wat verstaan we in onze school onder ‘leren’? En hoe leren kinderen eigenlijk?

Leren is je realiseren dat je iets weet, dat je iets kan… wat je voordien niet kon, niet wist. En dat geeft voldoening. Leren is informatie en vaardigheden opnemen, verwerken en integreren in het leven, in een nieuwe situatie.

Dit houdt in dat leren zinvol moet zijn. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelf het doel beseffen van hun leren: waarom moet je dit kunnen en weten?Om te kunnen leren moet je goed in je vel zitten. Vertrouwen, veiligheid en ondersteuning zijn erg belangrijk. Het welbevinden moet goed zijn. Enkel dan kan een kind openstaan voor betrokken en nieuwsgierig leren.

Leren doe je het best al doende. Dit geldt zeker voor kleuters. Zij proberen… en proberen is leren. Zij leren al spelend. ‘Al doende leert men’, met vallen en opstaan.
Kinderen leren door te experimenteren, te exploreren, te ontdekken.
Lukken/mislukken = leren. Succeservaringen werken motiverend. Maar je moet ook durven fouten maken. Je kan leren uit positieve én uit negatieve ervaringen.

‘Niet bang zijn.’  (Mt 28,10b)
Vlot, open en eerlijk lesgeven.

Kinderen leren van elkaar, door te kijken hoe anderen handelen, spelen, onderhandelen, dingen oplossen, door ervaringen te delen en uit te wisselen.
Leren doen kinderen langs verschillende wegen: door te ervaren, door te bewegen, door te verwoorden, door te observeren, door mee te doen, door te experimenteren.

We geloven in een goede combinatie van ontdekkend leren, leren door overdracht en leren door te beleven.

In onze school leren de kinderen leren. ‘Leren leren’ bouwen we op vanaf het derde leerjaar doorheen de lagere school, stap voor stap.

We streven naar een sterk niveau van leren, waarbij de resultaten van onze kinderen in de middelbare scholen een richtsleutel zijn.

Hoe kunnen we als leerkrachten het verschil maken? Op welke wijze willen en kunnen wij het leren van de kinderen bevorderen?

We zetten in op een klasomgeving die uitnodigend is en op een goede rustige leersfeer in de klasgroep. We bieden een rijk klasmilieu, met een divers aanbod en vele materialen.

Waar mogelijk vertrekken we vanuit het interesseveld van de kinderen zelf. Bij de kleuters bv. staan we open voor wat voor wat kleuters zelf aangeven en daarop gaan we in. Van daaruit wordt vertrokken om het kind iets bij te leren. Ook in de lagere school sluiten we aan bij de leefwereld van de kinderen om de interesse te wekken.

 

Inhoudelijk moet de leerstof uitdagend zijn. Voldoende inhoud betekent in de kleuterklas goed uitgewerkte thema’s, met voldoende mogelijkheden tot ontdekken. In de lagere school wordt bewaakt dat alle leerstof wordt gegeven en dat de inhouden zinvol zijn en correct.
Aan de hand van goede leidraden wordt doelgericht gewerkt. We werken met de leerplannen: leerplandoelen, ontwikkelingsaspecten… Aan de hand van leerplandoelen, groeilijnen, kindvolgsysteem bewaken we een verticale samenhang over de leerjaren heen. Er wordt gestreefd naar de eindtermen, niet alleen in het zesde leerjaar maar in elk leerjaar.

We staan open voor vernieuwing en hebben altijd interesse in nieuwe materialen. Maar we zijn kritisch. Op de eerste plaats gaan we uit van onze eigen professionaliteit. Handleidingen bv. bieden altijd leuke ideeën en helpen om bij te blijven. Maar we vergelijken handleidingen ook met de leerplannen en de eindtermen. We gaan er kritisch mee om.

We integreren in ons onderwijs een variatie van activiteiten en verschillende werkvormen: ontdekken, exploreren, nabootsen, rollenspel, experimenteren. Er wordt gewerkt met schema’s, met stappenplannen. We geven kansen om te leren van en met elkaar, in partnerwerk, in groepswerk, in kringgesprek…
We bieden leerstrategieën aan. We maken ruimte voor veel herhaling en voor overhoringen.

De kinderen krijgen leerkansen op hun maat en niveau van elk kind: rekening houdend met leeftijd en samenstelling van de klasgroep. Er wordt gedifferentieerd(naar boven of beneden).

Ter ondersteuning van het leren geven we voortdurend feedback aan de kinderen. En regelmatig rapporteren we met cijfers en bewoordingen, waarbij ook attitudes en succeservaringen aan bod komen.

structuur bieden
afspraken maken met leerlingen

groeilijnen
kindvolgsysteem
overgangsgesprekken
output-dossier
permanente evaluatie
kern en uitbreiding

De ingesteldheid van de leerkracht maakt verschil voor het leren. Essentieel is de professionaliteit, de leerkrachtstijl én de persoon van de leerkracht.
We willen op een motiverende, uitdagende manier lesgeven. Als leerkracht moet je enthousiasme uitstralen en motiverend werken. Deze mentaliteit proberen we binnen ons team met elkaar te delen.
Elke leerkracht is een goede leerkracht op zijn of haar manier: getalenteerd, geëngageerd en echt. Ook humor is op zijn plaats.

We willen elk een gedreven leerkracht zijn met een EOP8 voor kinderen. Maar een gedreven leerkracht is ook goed voorbereid.

We zijn niet snel tevreden maar we willen ook niet oneindig zijn. We nemen niet zomaar alles over. We denken kritisch na over nieuwe methodieken of stromingen.
We gaan op bijscholing. We leren van collega’s, zoeken naar vernieuwingen, leuke ideeën, nieuwe impulsen… die we integreren, samen met het oude!
We willen voldoende recht doen aan wat we eerder hebben geleerd. En aandachtspunten waarop we ons hebben gericht, moeten tijd krijgen om geïmplementeerd te worden.
Dankzij ons teamoverleg weten we waar iedereen mee bezig is en kunnen we samen nadenken over onze aanpak. Collegiale ondersteuning is een kracht binnen onze school.

C         Met Oog en OOR voor elkaar

            goede relaties – open communicatie

Een goede communicatie, dat vinden we in onze school heel belangrijk. Communicatie zorgt voor verbondenheid tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners van onze school. En het versterkt de betrokkenheid van iedereen op onze gezamenlijke opdracht. Het maakt een open en goede samenwerking mogelijk waarbij ieder zich goed kan voelen.

Zowel tussen de kinderen onderling als van de leerkracht naar de leerlingen en omgekeerd werken we aan goeie relaties en communicatie. Dit gebeurt informeel tussendoor, occasioneel en voor en na. Maar het wordt ook doelbewust ingebouwd in onze beschikbare tijd.
Het luisterend oor van de juf of van de meester vinden we heel belangrijk. Het geeft een kind het gevoel dat iemand om hem geeft en bekommerd is om hoe het zich voelt. Alle kinderen moeten zich welkom en begrepen voelen in de klas en in de school. We proberen signalen op te vangen. We bieden geborgenheid en bouwen vertrouwen op, zodat elk kind zichzelf durft zijn en voelt dat zijn eigenheid meetelt. Ook als leerkrachten durven we onszelf zijn en ons openstellen voor de kinderen.

We werken aan sociale vaardigheden. De kinderen leren luisteren en durven spreken. We voorzien vele gelegenheden voor gesprekjes met de kinderen, naar aanleiding van een ruzietje bv., over samen spelen en groepswerk, over eigen nieuws of over actualiteit. Kinderen mogen hun gevoelens uiten en leren complimenten geven. Ze leren elkaar kennen, ze leren samenwerken. Ieder voelt zich een deel van het geheel. De inrichting van de klas is aangepast aan deze manier van werken.

Inlevingsvermogen vind ik heel belangrijk. Het helpt je anderen te begrijpen en jezelf te relativeren. ‘Leef met elkaar mee’.  (1Pe 3,8)

We maken mét de kinderen goede afspraken die we samen overdenken. Dit schept voorspelbaarheid en duidelijkheid en rust voor de kinderen. In zulke sfeer komen de kinderen graag naar school, en dat bevordert het leren.

kringgesprekken
leerlingenraad
onthaalmoment ’s morgens in de kring
‘mannetjes voor sociale vaardigheden
een godsdienstjuf voor 6 jaren
individuele gesprekjes
pictogrammen en duidelijke info
over dagverloop, opdrachten
hartelijk onthaal
‘alles ok?’ ‘alles goed?’
tijd maken voor een gesprek,
ook al valt er dan een beetje les weg
kaarsje branden…
observeren van kinderen
naschoolse sport in een andere omgeving
groepswerken
een rustig hoekje in de klas
aangepaste klasschikking, waar nodig of gewenst
aanspreekbaar zijn op de speelplaats
complimentjes naar kinderen – complimentjesdag
aandacht voor verjaardagen en familiegebeurtenissen
aandacht voor klein en groot verdriet, voor elk verhaal
spelen in groepjes
supporteren voor de veldloop
themaboekjes (ruzie, ziek zijn…)
afspraken in de klas, op de speelplaats
muzeplu

Ook een goeie open sfeer en communicatie tussen de leerkrachten vinden we belangrijk. Je kan als leerkracht je job maar enthousiast uitvoeren als je je goed voelt in het team. Een goede sfeer is een stimulans om goed te werken. Bovendien geven we daarmee een goed voorbeeld naar de kinderen.
Bij de collega’s kan je je hart luchten, steun krijgen, hulp of bevestiging vinden. We hechten veel belang aan de informele momenten van ontmoeting in de loop van de dag.

zoemmomenten personeelsvergadering
werkgroepen
samen koffie drinken,
personeelsfeest
onder de middag in kookboeken kijken
directie op beide vestigingen
neuzen in dezelfde richting
overlegmomenten
’s avonds nog wat napraten
wekelijks overleg
e-mails – sms – telefoon
‘s middags samen boterhammetjes opeten
dag van de beste vriend
losse korte babbel (voor, tussen, na)

En er wordt naar gestreefd dat de neuzen in dezelfde richting staan. Binnen de organisatie van onze school wordt bewust ruimte en tijd voorzien voor communicatie in het team. Tijdens de personeelsvergaderingen worden ‘zoemmomenten’ ingebouwd. Er is een goed overleg tussen parallelcollega’s en duopartners, binnen de lesuren waar mogelijk, anders erbuiten. Met de vakleerkracht godsdienst of L.O. is er een korte babbel na de les.
Beslissingen op school worden genomen na overleg, hetzij meer informeel in kleine groep tijdens een pauze, hetzij formeler met de grote groep. Ook zijn er werkgroepen binnen het team voor deelopdrachten. De directie is aanwezig op de beide vestigingsplaatsen en zorgt voor doorstroming van info en voor samenhorigheid.

Een goed contact en open communicatie met ouders daar hechten we veel belang aan. Onze verantwoordelijkheid voor de kinderen willen we gedeeld dragen met de ouders. Ouders mogen voelen dat we echt zorg willen dragen voor hun kostbaarste bezit. Zorg voor kinderen is een gedeelde zorg. In samenspraak met ouders komen we tot een beter inzicht in het kennen, kunnen en handelen van de kinderen. We leren ook iets van de thuissituatie. Het maakt een meer adequate aanpak mogelijk.

Omgekeerd leren ook ouders hoe hun kind in groep functioneert. Ze ervaren dat op school niet alleen ‘de kennis’ meetelt voor hun kind.

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn op het schoolleven van hun kind. We engageren ons om ouders goed te informeren.

Als school willen we ook een goed netwerk onderhouden met partners en externe organisaties met wie we onze school uitbouwen. Zulke contacten verbreden onze kijk op de wereld waardoor we niet vervreemden van wat buiten de school gebeurt en leeft. We zijn een school in ons dorp. Een goed dorpsgevoel verhoogt de gedragenheid en de samenhorigheid. We staan in contact met de plaatselijke parochie. Verder hebben we relaties met musea, de bib, de politie, de natuurgidsen, de culturele centra…

geplande oudercontacten
themabriefjes bij de kleuters
contact voor en na de schooluren
informeel aan de poort/speelplaats
ouderrraad
‘schoolbelangske’
website
parochiale activiteiten

D         In de TRANT van onze TRADITIE
christelijke spiritualiteit, waarden en wijsheid

Het eigen opvoedingsproject van onze school is geworteld in een christelijke onderwijstraditie. Op onze eigen manier willen wij dit gegeven waar maken in onze school vandaag.
Alle kinderen zijn welkom in onze school. Men hoeft niet per se van katholieke komaf te zijn. We hebben respect voor ieders levensbeschouwelijke en godsdienstige afkomst of achtergrond. Wel verwachten we dat ieder zich verbindt met de geest van ons opvoedingsproject en op zijn manier deelneemt aan hoe wij dit beleven op school.

Ook binnen ons team is er levensbeschouwelijke verscheidenheid. Dat neemt niet weg dat elk van ons het christelijk opvoedingsproject op eigen wijze ondersteunt en vorm geeft. Op teamniveau voorzien we momenten van bezinning, vorming en herbronning.

Doorheen heel ons onderwijs en schoolleven willen we openstaan voor wat ons mens-zijn te boven gaat of overstijgt. We scheppen ruimte voor een gelovige kijk op het leven.
Alle kinderen volgen in onze school de katholieke godsdienstles. Ze leren Jezus en verhalen uit de Bijbel kennen. We maken tijd om met de kinderen te bidden en te danken. In vieringen, gebed en bezinning geven we de kinderen kansen voor religieuze beleving, zowel op klas- als op schoolniveau. Nooit is er verplichting om mee te doen, wel om erbij te zijn. Onze school leeft mee met de grote tijden en feesten van de christelijke traditie. Religieuze symbolen krijgen in de klas een zichtbare plaats. In onze waardenopvoeding herkennen we christelijke accenten. We proberen dit ook voor te leven. We hebben aandacht voor solidariteit met minderbedeelden en leren respect voor anders-zijn. Een stuk van ons schoolleven speelt zich af in een goeie band met de parochie
van Stevoort.

stil worden bij kleuteronthaal
kaarsje branden
dagelijks gebedsmomentje
Bijbelverhalen vertellen in de klas
sterke figuren
kindergebedjes, liedjes
godsdiensthoekje
bezoek aan kerkhof
vastenwerking
vieringen met de school
inbreng in gezinsviering op zondag (2Xjaar)
project Gambia
Stevoort Solidair

een eigen godsdienstjuf
bezinningsmoment op personeelsvergadering
evaluatie van attitudes van de kinderen
betrokkenheid bij eerste communie en vormsel